ChanServ/pl

From OnlineGamesNetWiki
Jump to: navigation, search

Chanserv jest używany do administracji kanałem. Dostęp jaki masz zależy od twojego accessu na kanale. Access jest przypisany do twojego konta autoryzacji na AuthServ'ie

Komendy

Wszystkie komendy mogą zaczynać się od :

!<komenda>
!(#kanał) <komenda>
/cs #kanał <komenda>
/msg Chanserv #kanał <komenda>

Administracja użytkownikami na kanale


 • ADDUSER nick|*konto access
  • Dodaje usera do user listy z konkretnym accessem od 1 do 500. Tylko jedna osoba na kanale może mieć access 500.Generalnie:
   • Poziom 1-99: Użytkownik może zaprosić się na kanał
   • Poziom 100-199: Automatyczne nadanie głosu po wejściu na kanał
   • Poziom 200-299: Automatyczne nadanie statusu Operatora na kanale
   • Poziom 300-399: Możliwość dodawania innych użytkowników do listy na kanale
   • Poziom 400-500: Możliwość zmiany ustawień kanału
  • Naturalnie osoba z poziomem 300 i wyżej otrzymuje automatycznie status operatora. Nie otrzymujesz automatycznie głosu ponieważ masz już status operatora. Po za tym nie możesz przydzielić komuś uprawnienia większego niż ten, który masz aktualnie.
 • Aliasy do ADDUSER
  • ADDPEON <nick|*konto> Polecenie to jest identyczne z ADDUSER <nick|*konto> 100.
  • ADDOP <nick|*konto> Polecenie to jest identyczne z ADDUSER <nick|*konto> 200.
  • ADDMASTER <nick|*konto> Polecenie to jest identyczne z ADDUSER <nick|*konto> 300.
  • ADDCOOWNER <nick|*konto> Polecenie to jest identyczne z ADDUSER <nick|*konto> 400.
   • ADDCO <nick|*konto> jest skróconą wersją tego polecenia.
  • ADDOWNER <nick|*konto> Polecenie to jest identyczne z ADDUSER <nick|*konto> 500. Normalni użytkownicy nie mają dostępu do tego polecenia.

Wymagany poziom dostępu co najmniej 300

 • DELUSER <nick|*konto>
  • Tym poleceniem usuwasz użytkownika z listy kanału. Użytkownik musi mieć mniejszy poziom niż ty.

Wymagany poziom dostępu co najmniej 300

 • CLVL <nick|*konto> <poziom>
  • Tym poleceniem zmieniasz poziom uprawnień użytkownika. Użytkownik musi mieć niższy poziom uprawnień niż ty i nie możesz przydzielić mu większego poziomu niż ty masz.

Wymagany poziom uprawnień: 300


 • ACCESS [nick|*konto]
  • To polecenie wyświetla poziom uprawnień użytkownika. Jeśli nie dodasz żadnego parametru po tym poleceniu, zostanie wyświetlony twój własny poziom uprawnień. Dodatkowo polecenie to wyświetla infolinie dla tego użytkownika. A jest skróconą wersją tego polecenia.
 • MDELPEON <wzór nazwy>
  • To polecenie usuwa wszystkich użytkowników z poziomem 100 pasujących do wzoru nazwy. Wzór nazwy zawiera słowo, które powinno zawierać symbole wieloznaczne np. *art*r? zostanie dopasowany do wszystkich nazw, które zawierają art. Oraz nazwa musi się kończyć na r i dowolną literę po r. To polecenie jest używane także w innych wariantach, np. w celu usunięcia operatorów - wszystkich użytkowników z poziomem 200. Poniżej lista wszystkich poleceń MDEL*:
   • MDELPEON Wymagany poziom uprawnień: 300
   • MDELPEON Wymagany poziom uprawnień: 300
   • MDELOP Wymagany poziom uprawnień: 300
   • MDELMASTER Wymagany poziom uprawnień: 400
   • MDELCOOWNER Wymagany poziom uprawnień: 500
   • MDELOWNER Wymagany poziom uprawnień: Niedostępny dla normalnych użytkowników

Ponownie mamy komendę MDELCO jako skróconą wersję MDELCOOWNER. Niestety nie ma komendy MDEL* dla innych poziomów uprawnień niż 100,200,300,400 oraz 500.


 • TRIM <wzór nazwy> <czas>
  • To polecenie usuwa wszystkich użytkowników, którzy pasują do wzoru nazwy, oraz przez ustalony czas nie byli na kanale. Wzór nazwy działa na tej samej zasadzie co przy komendzie MDELPEON. Czas zawiera liczbę oraz sprecyzowanie czasu. Czasy:
 s - Sekundy
 m - Minuty
 h - Godziny
 w - Tygodnie
 M - Miesiące
 y - Lata

Proszę zwrócić uwagę na różnicę między minutami a MIESIĄCAMI (różnica między małym "m" a dużym "M"). Można także łączyć czasy, np. TRIM *art* 28d6h12m42s usunie wszystkich użytkowników pasujących do art swoją nazwą konta, których nie było na kanale od 28dni 6 godzin 12 minut i 42 sekund.

Wymagany poziom uprawnień: 300


 • RESYNC
  • To polecenie synchronizuje listę użytkowników. Tak więc, wszyscy użytkownicy, którzy mają minimalny poziom do GIVEOPS otrzymają status operatora, użytkownicy z minimalnym poziomem dla GIVEVOICE otrzymają głos. Wszyscy pozostali użytkownicy zostaną pozbawieni statusu operatora, bądź głosu.

Wymagany poziom uprawnień: 300


 • UP
  • To polecenie daje nam - jeśli mamy wymagany poziom - głos lub status operatora.
 • UPALL
  • To polecenie daje nam - jeśli mamy wymagany poziom - głos lub status operatora. To polecenie wykonywane jest na wszystkich kanałach, na których przebywasz w danym momencie.
 • DOWN
  • To polecenie zabiera nam - jeśli mamy dostęp lub nie - status operatora lub głos.


 • DOWNALL
  • To polecenie zabiera nam - jeśli mamy dostęp lub nie - status operatora lub głos. To polecenie jet wykonywane na wszystkich kanałach, na których przebywasz w danym momencie.


 • INVITEME
  • Dzięki temu poleceniu możesz zaprosić się na kanał. INVITE jest skróconą wersją dla INVITEME


 • INVITEMEALL
  • Dzięki tej komendzie, użytkownicy mogą zaprosić się jednocześnie na wszystkie kanały na ktorych mają aktywną opcję USET AUTOINVITE (set autoinvite 1) oraz na których w momencie użycia komendy nie są obecni. IA jest skróconą wersją INVITEMEALL.


Wymagany poziom uprawnień: 1 (Do ustawienia przez SET INVITEME)

Ustawienia użytkownika


 • USET <opcja> <ustawienie>
  • Zmienia wybraną opcję zgodnie z ustawieniem
   • Opcja: INFO <info>
    • Ustawia infolinię, którą wyświetla Chanserv po wejściu na kanał (Tylko w przypadku, gdy nie byłeś na kanale dłużej niż 30 sek) Dzięki * możesz usunąć istniejącą infolinię. SETINFO jest skróconą formą polecenia USET INFO. Poziom użytkowników, którzy mogą mieć widoczną infolinię, jest definiowany przez polecenie SET USERINFO.
   • Opcja: NOAUTOOP 0|1
    • Włącza bądź wyłącza automatyczne nadawanie statusu operatora przez Chanserv przy wejściu na kanał bądź autoryzacji. Standardowo opcja jest włączona (1). Do zmiany ustawień nadawania głosu służy polecenie NOAUTOVOICE.
   • Opcja: AUTOINVITE 0|1
    • ChanServ zaprosi na dany kanał jeśli masz do niego dostęp i jeśli po autoryzacji nie przebywasz na danym kanale.


Akcje


 • KICK <nick|maska> <powód>
  • Wykopuje użytkownika pasującego do podanego nicka lub maski z podanym powodem. Jeśli powód nie został podany, zostanie użyty domyślny. Kop z kanału będzie wyglądał tak: "(Twój nick) Powód". Użytkownik musi mieć mniejsze uprawnienia niż ty.

Wymagany poziom uprawnień: 200


 • BAN <nick|maska>
  • Banuje nick lub maskę.

Wymagany poziom uprawnień: 200


 • UNBAN <nick|maska>
  • Odbanowuje nick lub maskę.

Wymagany poziom uprawnień: 200


 • UNBANME
  • Zdejmuje wszystkie bany, które są ustawione na Twoje konto. UBM jest skróconą wersją UNBANME.

Wymagany poziom uprawnień: 200


 • UNBANALL
  • Zdejmuje wszystkie bany. UBA jest skróconą wersją UNBANALL.

Wymagany poziom uprawnień: 200


 • KICKBAN <nick|mask>
  • Kopie i banuje użytkownika , którego nick lub maska pasuje do podanego wzoru. Jeśli nie został podany powód, zostanie użyty domyślny powód. Użytkownik musi mieć niższy access niż ty. KB to skrócona forma KICKBAN

Wymagany poziom uprawnień: 200


 • ADDBAN <nick|mask>
  • Dodaje bana do listy permanentnie zbanowanych na kanale. Wpis pozostaje aktywny dopóty nie usuniesz tego za pomocą komendy DELBAN. Jeśli dodawany ban jest zgodny z już występującym na liście, jedynie powód bana zostanie zaktualizowany. Jeśli istniejący ban był banem czasowym, zostanie zmieniony w ban permanentny.

Wymagany poziom uprawnień: 250


 • DELBAN <nick|maska>
  • Zdejmuje ban z listy banów na kanale. To polecenie działa zarówno dla banów stałych jak i czasowych.

Wymagany poziom uprawnień: 250


 • ADDTIMEDBAN <nick|maska> <czas>
  • Dodaje ban czasowy do listy banów na kanale. To polecenie zachowuje się tak samo jak ADDBAN, z jedynym wyjątkiem, ban jest automatycznie zdejmowany po podanym przez użytkownika czasie. Jeśli ban odpowiada istniejącemu na liście, powód zostanie uaktualniony. Jeśli istniejący ban był banem czasowym, zostanie przedłużony. Bany czasowe mogą być usunięte poprzez polecenie DELBAN, tak jak bany stałe. TB i ATB są skróconymi wersjami polecenia ADDTIMEDBAN. Takie bany mogą zostać zdjęte tylko poleceniem DELBAN.

Wymagany poziom uprawnień: 250


 • OP <nick> [nick] ...
  • To polecenie daje wybranemu użytkownikowi(-om) tymczasowy status operatora.

Wymagany poziom uprawnień: 200 (do ustawienia przez SET ENFOPS)


 • VOICE <nick> [nick] ...
  • To polecenie daje wybranemu użytkownikowi(-om) tymczasowy głos.

Wymagany poziom uprawnień: 200


 • DEOP <nick> [nick] ...
  • To polecenie odbiera wybranemu użytkownikowi(-om) tymczasowy status operatora.

Wymagany poziom uprawnień: 200 (do ustawienia przez SET ENFOPS)


 • DEVOICE <nick> [nick] ...
  • To polecenie odbiera wybranemu użytkownikowi(-om) tymczasowy głos.

Wymagany poziom uprawnień: 200


 • TOPIC [temat]
  • Ustawia aktualny temat dla wybranego kanału. Jeśli po poleceniu nie jest podany temat, wtedy temat jest zmieniany na domyślny temat na kanale. Jeśli parametr jest podany, następujące wymagania są sprawdzane:
   • Jeśli masz access równy lub większy niż zdefiniowany w ENFTOPIC, temat zostanie zastąpiony przez podany twój temat.
   • Jeśli sprecyzowałeś TOPICMASK, tylko zmienna część tematu zostanie zastąpiona.
   • Jeśli nie ustawiłeś ani TOPICMASK ani DEFAULTTOPIC, nic się nie zmieni.

Wymagany poziom uprawnień: 200


 • MODE [+|-][+|-][CcmntilkDrspov] [limit] [haslo] [nick] [następne nicki]
  • To polecenie ustawia tryb na kanale. (limit jest wymagany tylko w przypadku trybu l // hasło jest tylko wymagane w przypadku trybu k // nick i następne nicki są wymagane tylko w przypadku trybów o lub v ). Jeśli nie podasz parametru, standardowe tryby zostaną ustawione. Jeśli podasz parametr, tryb zostanie ustawiony. Standardowe tryby mogą zostać zmienione tylko przez użytkowników z poziomem równym lub większym ustalonym przez ENFMODES.

Wymagany poziom uprawnień: 200

Ustawienia kanału


SET <ustawienie> [opcja]

Zmienia Ustawienie poprzez SET wybraną opcją. Podane bez parametrów aktualna opcja zostanie wyświetlona. Ustawienia i możliwe opcje:

 • Ustawienie: DEFAULTTOPIC

o Możliwa Opcja: Tekst o Ustawia temat, który jest ustawiany w momencie wywołania komendy TOPIC bez parametru.

o Możliwa Opcja: Tekst o Ustawia maskę tematu ze zmiennym parametrem *, który będzie nadpisywany przy pomocy polecenia TOPIC.

 • Ustawienie: GREETING

o Możliwa Opcja: Tekst o Ustawia powitanie, które zobaczy każdy użytkownik dołączający do kanału. Jeśli użytkownik ma dostęp na kanale i jest ustawiony USERGREETING, GREETING nie zostanie wyświetlony.

 • Ustawienie: USERGREETING

o Możliwa Opcja: Tekst o Ustawia powitanie, które jest wyświetlane dla każdego użytkownika z uprawnieniami na kanale. GREETING nie zostanie dla nich wyświetlony.

o Możliwa Opcja: [+|-][+|-][CcmntilkDrspov] [limit] [hasło] [nick] [następne nicki] o To polecenie ustawia tryb na kanale. (limit jest wymagany tylko w przypadku trybu l // hasło jest tylko wymagane w przypadku trybu k // nick i następne nicki są wymagane tylko w przypadku trybów o lub v ) Jesteś w stanie zmienić opcje kanału, tylko gdy masz wystarczający poziom uprawnień do polecenia MODE . Aby powtórzyć ustawienia wpisz SET MODES.

 • Ustawienie: PUBCMD

o Możliwa Opcja: <poziom> o Ustawia minimalny poziom do korzystania z poleceń takich jak !topic na kanale publicznym.

 • Ustawienie: INVITEME

o Możliwa Opcja: <poziom> o Ustawia minimalny poziom do skorzystania z zaproszenia samego siebie na kanał przy pomocy polecenia INVITEME.

 • Ustawienie: USERINFO

o Możliwa Opcja: <poziom> o Ustawia minimalny poziom do skorzystania z polecenia USERINFO.

 • Ustawienie: GIVEVOICE

o Możliwa Opcja: <poziom> o Ustawia minimalny poziom do skorzystania z automatycznego nadania głosu po wejściu na kanał

 • Ustawienie: GIVEOPS

o Możliwa Opcja: <poziom> o Ustawia minimalny poziom do skorzystania z automatycznego nadania statusu operatora po wejściu na kanał

 • Ustawienie: ENFOPS

o Możliwa Opcja: <poziom> o Ustawia minimalny poziom do skorzystania z możliwości nadawania innym użytkownikom statusu operatora

 • Ustawienie: ENFMODES

o Możliwa Opcja: <poziom> o Ustawia minimalny poziom do skorzystania ze zmiany trybów kanału

 • Ustawienie: ENFTOPIC

o Możliwa Opcja: <poziom> o Ustawia minimalny poziom do skorzystania obejścia domyślnego tematu.

 • Ustawienie: TOPICSNARF

o Możliwa Opcja: <pozim> o Ustawia minimalny poziom do skorzystania z polecenia /topic #kanał <temat> w celu ustawienia tematu i zastąpienia domyślnego tematu

 • Ustawienie: SETTERS

o Możliwa Opcja: <poziom> o Ustawia minimalny poziom do skorzystania ze zmian ustawień kanału.

 • Ustawienie: PROTECT

o Możliwa Opcja: 0-3 o Ustawia, którzy użytkownicy będą chronieni przed kickami/banami i innych czynności ze strony innych użytkowników.Dotyczy to jednak tylko komend Chanserva.

+ 0 - Nie-użytkownicy i użytkownicy będą chronieni przed tymi którzy mają ten sam lub niższy poziom uprawnień

+ 1 - Użytkownicy będą chronieni przed tymi którzy mają ten sam lub niższy poziom uprawnień.

+ 2 - Użytkownicy będą chronieni przed tymi którzy mają niższy poziom uprawnień.

+ 3 - Żaden z użytkowników nie będzie chroniony.

 • Ustawienie: TOYS

o Możliwa Opcja: 0-2 o To ustawienie zmienia reakcję Chanserva na polecenia takie jak !8ball, bądź czy w ogóle będzie odpowiadał. Możliwe ustawienia: + 0 - Zabawki są wyłączone całkowicie. + 1 - Zabawki będą odpowiadać prywatnie. + 2 - Zabawki będą odpowiadać publicznie.

 • Ustawienie: DYNLIMIT

o Możliwa Opcja: 0|1 o Ustawia limit (mode +l) który będzie regulowany w zależności od ilości osób na kanale +20 (przeciwdziałanie masowemu dołączaniu do kanału).

 • Ustawienie: NODELETE

o Możliwa Opcja: 0|1 o Ustawia na kanale ochronę przed skasowaniem przez system. Tylko Operatorzy IRC mogą zmienić to ustawienie.


Wymagany poziom uprawnień: 400 z dostępem do polecenia SETTERS.