GameServ/cs

From OnlineGamesNetWiki
Jump to: navigation, search

GameServ je používán pro zobrazování herních informací. Nahrazuje dřívější GameBoty, jako OGame, nebo OGameOrg. Jazyk obsahu, který zveřejňuje, závisí na nastavení jazyka tvého AuthServ-účtu. GameServ je globální služba. To znamená, že jeho informace můžeš zobrazit i na "ne-oficiálních" kanálech.

Syntaxe příkazů


Všechny příkazy mohou mít formu:

 • -<příkaz> <parametr>
 • /gs <příkaz> <parametr>
 • /msg GameServ <příkaz> <parametr>

Příkazy pro uživatele


 • EMAIL <nick|*účet> [*]
  • Zobrazí email člena týmu, pokud má práva v nějaké hře u GameServu a pokud si email nastavil.
  • Příklad: /gs email *účet
  • Pokud máš v jakékoli hře práva u GameServu, můžeš použít * pro zobrazení této informace veřejně.
 • Uni <hra>.<jazyková mutace> <číso_vesmíru/server> [*]
  • Zobrazí informace o GO a SGO na tvém serveru/vesmíru, včetně jejich e-mailových adres.
  • Příklad: /gameserv uni ogame.org 1
  • Parametr "Server" je podobný jako "Uni"
  • Pokud máš v dané hře práva u GameServu, můžeš použít * pro zobrazení této informace veřejně.
 • Url <hra>.<mutace> <číso_vesmíru/server>
  • Zobrazí link na domovskou stránku dané hry, a např. i pranýř se seznamem banů.
  • Příklad: /gameserv url ogame.org 1

Příkazy pro členy týmu

Tyto příkazy mohou používat pouze členové týmu, kteřé mají práva v GameServu.


 • access
  • Zobrazí všechna tvá práva ve všech vesmírech / serverech her GameServu
  • Příklad: /gs access nebo /gs a


 • Call <hra> <vesmír> [zpráva]
  • Zavolá všechny členy vesmíru nebo serveru, kteří jsou online a nejsou označeni jako away. Bude jim zaslána zpráva s důvodem (pokud byl uveden), proč jsou voláni a které hry a vesmíru se zavolání týká. Pokud byl příkaz použit v nějakém kanále (veřejně), bude kanál uveden.
  • Příklad: /gs call ogame.org 1 Potřebuji GO 1. serveru
   • V tomto případě obdrží volané osoby zprávu od GameServu ve znění: TvůjNick, XXX called you: Potřebuji GO 1. serveru [ no channel specified, Ogame.org universe 1 ]. XXX je nick osoby, která příkaz vyvolala.
  • Příklad: -call ogame.org 1 Potřebuji GO 1. serveru used in channel #ogame.org-team
   • V tomto případě obdrží volané osoby zprávu od GameServu ve znění: TvůjNick, XXX called you: Potřebuji GO 1. serveru [ Ogame.org-team, Ogame.org universe 1 ]. XXX je nick osoby, která příkaz vyvolala.
  • Pokud je člen týmu označen jako away (použitím /away příkazu), GameServ ho při volání přeskočí. Stejně tak přeskočí členy týmu, kteří nejsou online.
  • Pokud je člen týmu připojen k IRC několikrát a je s dalšími sezeními přihlášen na svůj týmový účet, obdrží zprávu pro každé přihlášené připojení, které není označeno jako away.
 • Check <hra> <vesmír>
  • Zkontroluje členy týmu, kteří jsou z daného vesmíru online. Vypíše všechna připojení členů týmu, která jsou přihlášena na týmový účet a uvede jejich aktuální nick (XXX je online s nickem XXX|DND)
  • Pokud je uživatel označen jako away, bude nick vynechán (XXX je online, ale momentálně away.)
  • Pokud je člen týmu offline, bude zobrazena zpráva "Naposledy viděn" (XXX je offline (Naposledy viděn: 3 hodiny a 29 minut).)
  • Členové týmu, kteří jsou uvedeni v tomto přehledu s nicky - tyto nicky jsou volány pomocí příkazu call.
  • Příkaz: /gs check ogame.org 1


 • Listunis <hra>
  • Zobrazí všechny servery / vesmíry, které jsou v dané hře dostupné. U těch můžeš používat příkazy jako check, call nebo uni.
  • Příklad: /gs listunis ogame.org


 • TB <hra> <#kanál> <maska|nick> <trvání> [důvod]
  • Pokud jsou nastaveny MainChannel a/nebo UniChannelMask a EnableTB , můžeš používat časově omezený ban v kanále, který nastavení odpovídá bez toho, aniž bys měl v kanále práva u ChanServu.
  • Jednej ale s rozvahou. Neexistuje příkaz pro smazání banu bez práv u ChanServu!
  • Příklad: /gs tb ogame.org #Ogame.org XXX 1h spam
  • Toto je ve výchozím nastavení zakázáno, admin musí používání povolit.


 • uset [<nastavení>]
  • Zobrazí tvé možnosti a nastavení. Můžeš je měnit doplněním příkazu o hodnotu nastavení.
   • Email
   • Nastaví tvou emailovou adresu, která bude zobrazována pomocí /gs uni (pokud není zobrazování zakázáno) a /gs email.
   • Příklad: /gs uset email XXX@Ogame.org

Příkazy pro adminy

Tyto příkazy mohou provádět pouze administrátoři dané hry


 • adduni <hra> <uni> <url>
  • Přidá vesmír / server do GameServu pro danou hru. URL bude zobrazována pomocí /msg GameServ url, popřípadě doplněna o URLSUIFFIX.
  • The URL must be given without a leading http:// and without a slash at the end!
  • Použij *, pokud nechceš uvést URL.
  • Příklad: /gs adduni ogame.org 1 uni1.ogame.org
  • Vesmíry jsou obvykle stejné, jako ty herní (nebo servery, světy atd.). Někdy existují i vesmíry jako "board", "game", "team", "admins" atp. Můžeš přidat cokoli...


 • deluni <hra> <uni>
  • Smaže vesmír z GameServu pro danou hru.
  • Příklad: /gs deluni ogame.org 1


 • addgo <hra> <uni> <nick|*účet>
  • Přidá GameOperátora do GameServu pro daný vesmír.
  • Pokud je nastaven GOLevel a UNICHANNELMASK, budou uživateli automaticky udělena ChanServ práva v kanále vesmíru.
  • Příklad: /gs addgo ogame.org 1 XXX


 • delgo <hra> <uni> <nick|*účet>
  • Smaže GameOperátora z GameServu pro daný vesmír.
  • Pokud jsou nastaveny GOLevel a UNICHANNELMASK a práva uživatele se neliší od nastavené hodnoty, budou mu odebrána práva v kanále vesmíru.
  • Příklad: /gs delgo ogame.org 1 XXX


 • addsgo <hra> <uni> <nick|*účet>
  • Přidá SuperGameOperátora do GameServu pro daný vesmír.
  • Pokud je nastaven SGOLevel a UNICHANNELMASK, budou uživateli automaticky udělena ChanServ práva v kanále vesmíru.
  • Příklad: /gs addsgo ogame.org 1 XXX


 • delsgo <hra> <uni> <nick|*účet>
  • Smaže SuperGameOperátora z GameServu pro daný vesmír.
  • Pokud jsou nastaveny SGOLevel a UNICHANNELMASK a práva uživatele se neliší od nastavené hodnoty, budou mu odebrána práva v kanále vesmíru.
  • Příklad: /gs delsgo ogame.org 1 XXX


 • deleteaccess <hra> <nick|*účet>
  • Smaže všechna GO/SGO práva z GameServu u dané hry.
  • Příklad: /gs deleteaccess ogame.org XXX


 • seturl <hra> <vesmír> <url>
  • Nastaví novou URL k danému vesmíru (Použij * pro odebrání URL).
  • URL musí být uvedena bez počátečního http:// a bez lomítka na konci!
  • Příklad: /gs seturl ogame.org 1 uni1.ogame.org


 • set <hra> [<možnost>] [<nastavení>]
  • Zobrazí možnosti nastavení. Změnit je můžeš uvedením nastavovacího tagu.
  • goname
   • Jak jsou zobrazování tví GameOperátoři a jak by měli být zobrazováni v /gs uni nebo check.
   • Například můžeš změnit na GameMaster, pokud tvá hra používá toto jméno místo GO.
  • sgoname
   • Jak jsou zobrazování tví SuperGameOperátoři a jak by měli být zobrazováni v /gs uni nebo check.
   • Například můžeš změnit na SuperGameMaster, pokud tvá hra používá toto jméno místo SGO.
  • uniname
   • Jak se jmenují tvoje vesmíry a jak by měly být zobrazovány v /gs uni nebo check.
   • Například to můžeš nastavit na Server, Svět nebo cokoli dalšího, co se používá ve tvé hře.
  • golevel
   • Upřesní úroveň práv, která GameOperatoři získají v kanále vesmíru.
   • Např. 250
  • sgolevel
   • Upřesní úroveň práv, která SuperGameOperatoři získají v kanále vesmíru.
   • Např. 300
  • UniChannelMask
   • Nastaví masku, která odpovídá názvům kanálů tvých vesmírů (dostupné pouze pro operátory IRC).
  • MainChannel
   • Nastaví jméno hlavního kanálu tvé hry. (dostupné pouze pro operátory IRC).
  • URLSuffix
   • Tento řetězec bude přidán do všech URL při použití příkazu /gs url.
  • enableTB
   • Nastaví, zda tví členové týmu budou moci používat nouzové bany nebo ne (podívej se na příkaz TB v sekci příkazů pro tým abys viděl k čemu funkce je)
   • 1 znamená povoleno, 0 zakázáno
  • ShowEmail
   • Pokud je zakázáno, nebudou zobrazovány emailové adresy členů vesmíru.
   • 1 znamená povoleno, 0 zakázáno
  • CallSGO
   • Pokud je nastaveno na kladnou hodnotu, budou příkazem -call voláni i SGO daného vesmíru.
   • 1 znamená povoleno, 0 zakázáno
  • ReplaceEMail
   • Tato hodnota je zobrazována jako kontakt na každého člena týmu příkazem /gs uni. Nech prázdné pro individuální adresy.
   • Např. http://support.ogame.org.
   • Pokud chceš hodnotu smazat, použij *


 • TBHistory <hra>
  • Zobrazí poslední použití nouzového banu pro danou hru.
  • Příklad: /gs tbhistory ogame.org