GameServ/pl

From OnlineGamesNetWiki
Jump to: navigation, search

GameServ

GameServ jest używany do wyświetlania informacji gry. Zastępuje on poprzednie GameBots lub OGameOrg. Język wyświetlania zależy od twoich ustawień w AuthServ-Account. GameServ jest globalnym serwisem. Oznacza to, że jest takze dostepny na "nieoficjalnych" kanałach.

Komendy można wydawać trzema sposobami:

  * -<komenda> <parametr>
  * /gs <komenda> <parametr>
  * /msg GameServ <command> <parametr>

Funkcje:

  * Uni <game>.<tld> <universum/server>
     o Wyświetla informacje dotyczące twojego serwera/świata, GO and SGO w tym adres mailowy.
     o Przykład: /gameserv uni ogame.org 1
     o Parametr "Server" jest synonimem dla "Uni"
  * Url <game>.<tld> <universum/server>
     o Wyświetla link strony domowej związanej z twoją grą np. takich jak pręgierz
     o Przyklad: /gameserv url ogame.org 1

Komendy:

/msg GameServ help -wyswietla pomoc i kategorie komend dla GameServ

kategorie komend:

    OPER     komendy IRC-Operatora.
    ADMIN     komendy Administratora.
    TEAM     komendy Czlonkow Team.
    USER     komendy uzytkownika.

[skladnia- /msg GameServ help <oper/admin/team/user>]

Komendy IRC-Operatora:

ADDADMIN    dodaje nowego Administratora dla określonej gry w GameServ.
ADDGAME    dodaje nowa grę do GameServ.
DELETEADMIN  usuwa Administratora z określonej gry w GameServ.
DELETEGAME   usuwa gre z GameServ.
LISTADMINS   wyswietla wszystkich Administratorów przypisanych do danej gry
LISTUNIS    wyświetla wszystkie uniwersa dla gry / kraju.
LISTUSERS   wyświetla wszystkich użytkowników dodanych do GameServ (bez ich access'ów).
SYNCDB     porzadkuje baze danych i usuwa niepotrzebnych uzytkownikow.
OUSET     zmienia ustawienia GameServ dla konkretnego uzytkownika.
LISTGAMES   wyswietla wszystkie gry dodane do GameServ.
RENAMEGAME   zmienia nazwe gry w GameServ.

Komendy Administratora:

ADDUNI    dodaje do GameServ nowe uniwersum dla danej gry / kraju.
DELETEUNI  usuwa dane uniwersum z GameServ.
ADDGO    dodaje nowego Operatora Gry do danego uniwersum.
DELETEGO   usuwa danego Operatora Gry z uniwersum.
ADDSGO    dodaje nowego SGO do uniwersum.
DELETESGO  usuwa SGO z danego uniwersum.
DELETEACCESS usuwa wszystkie accessy danego GO/SGO do podanej gry.
SETURL    ustawia adres URL uniwersum.
SET     ustawia opcje dla Twojej gry.
TBHISTORY  lista ostatnich uzyc komendy tb.

Komendy Członków Team:

ACCESS   pokazuje Twoj access
CALL    wzywa wszystkich dostepnych Członków Team związanych z danym uniwersum
CHECK    sprawdza kto z Czlonkow Team związanych z danym universum jest online.
TB     naklada czasowy ban w trybie nagłej potrzeby.
USET    zmienia Twoje osobiste ustawienia.

Komendy użytkownika:

HELP    wyświetla pomoc.
UNI     wyświetla informacje o danym uniwersum.
URL     wyświetla adres URL danego uniwersum.

Made by Zeusxamp