GameServ/sk

From OnlineGamesNetWiki
Jump to: navigation, search

GameServ sa používa na zobrazenie informácií o hre. Nahrádza bývalých Gamebotov, ako OGame alebo OGameOrg. Jazyk, v ktorom ti zobrazí informácie, závisí od toho, aký jazyk máš nastavený v tvojom AuthServ-účte. GameServ je globálna služba. To znamená, že je dostupná aj pre "neoficiálne" miestnosti.
Na tejto stránke sú uvedené pojmy ako pridávanie či odoberanie člena tímu serveru, udeľovanie práv, nastavovanie serveru a podobne. Je potrebné pamätať si, že tieto pojmy súvisia len s irc, presnejšie so službou GameServ. Tieto príkazy nemajú nijaký vplyv na práva na fóru, hre, AdminToole alebo inom nástroji určenej k práci člena tímu.

Príkazy


Všetky príkazy sa dajú spustiť nasledovne(bez hranatých zátvoriek):

 • -<príkaz> <parameter>
 • /gs <príkaz> <parameter>
 • /msg GameServ <príkaz> <parameter>

Príkazy pre hráčov


 • EMAIL <nick|*účet> [*]
  • Zobrazí e-mail určeného človeka v prípade, ak má v niektorej hre práva a svoj e-mail si nastavil cez príkaz USET.
  • Príklad: /gs email *účet
  • Ak máš práva v akejkoľvek hre v službe GameServ, môžeš tiež použiť * pre zobrazenie e-mailu verejne.


 • Uni <hra>.<krajina> <číso_serveru> [*]
  • Zobrazí informácie o GO a SGO na určenom serveru, vrátane ich e-mailových adries
  • Príklad: /gs uni ogame.org 1
  • Príkaz Server je ten istý, ako príkaz Uni.
  • Ak máš práva v danej hre, môžeš použiť * pre zobrazenie zoznamu verejne


 • Url <hra>.<krajina> <číso_serveru>
  • Zobrazí stránku serveru (voliteľne nastaviteľná možnosť, nie vždy vyplnená).
  • Príklad: /gs url ogame.org 1


Príkazy pre členov tímu

Tieto príkazy môžu používať len ľudia, ktorí majú práva v danej hre v službe GameServ.


 • access
  • Zobrazí všetky tvoje práva, a to v každej hre a serveru v službe GameServ.
  • Príklad: /gs access alebo /gs a


 • Call <hra> <server> [správa]
  • Pošle správu každému členovi, ktorý je pridaný pre určený server ak je online. Títo ľudia dostanú správu s dôvodom, ak bol uvedený, ktorého serveru a hry sa správa týka, a v prípade, že bol príkaz použitý verejne, tak správa bude obsahovať tiež túto miestnosť.
  • Príklad: /gs call ogame.org 1 potrebujem GO 1. serveru
   • V tomto prípade každý, kto je online, dostane nasledujúcu správu: TvôjNick, XXX called you: potrebujem GO 1. serveru [ no channel specified, Ogame.org universe 1 ]. XXX je nick osoby, ktorá príkaz použila.
  • Ak je člen tímu označený ako /away, správu nedostane. Takisto správu nedostanú ani tí, čo sú v tom momente offline.
  • Ak je člen tímu pripojený k IRC viackrát, dostane správu na každý svoj účet, teda ak nie je označený ako /away.


 • Check <hra> <server>
  • Skontroluje členov tímu, či sú práve v tom momente online, a ak áno tak pod akou prezývkou. Príkaz vypíše každého člena s informáciou, či je online, away alebo offline (i s časovým údajom od posledného prihlásenia).
  • Ak je člen tímu away, jeho nick nebude zobrazený. (XXX je online, ale momentálne away.)
  • Ak je člen tímu offline, bude zobrazená správa "Naposledy prítomný" (XXX je offline (Naposledy prítomný pred: 3 hodiny a 29 minut).)
  • V prípade, že je člen tímu online, bude zobrazená správa typu (XXX je online s prezívkou XXX|afk.).
  • Príklad: /gs check ogame.org 1


 • Listunis <hra>
  • Zobrazí všetky servery, ktoré sú v danej hre dostupné. U každom serveru, zobrazenom v tomto zozname, môžeš použiť príkazy check, call alebo uni.
  • Príklad: /gs listunis ogame.org


 • TB <hra> <#miestnosť> <hostmask|nick> <doba> [dôvod]
  • V prípade, že je pre hru nastavená MainChannel a/alebo UniChannelMask a možnosť EnableTB zapnutá, je možné týmto príkazom udeľovať časovo limitované bany (timebans) v miestnostiach patriacej k hre bez toho, aby si mal akékoľvek práva v ChanServu.
  • Ale uvažuj, než tento príkaz použiješ. Cez GameServ môžeš bany len udeľovať, k ich odobratiu už potrebuješ práva v ChanServu.
  • Príklad: /gs tb ogame.org #Ogame.org XXX 1h spam
  • Táto možnosť je defaultne vypnutá a zapnúť ju môže len admin hry.


 • uset [<nastavenie>]
  • Zobrazí všetky možnosti, ktoré patria k tvojmu účtu a ktoré môžeš ty meniť. Zmenu vykonáš doplnením parametru za tento príkaz.
   • Email
   • Nastaví tvoju e-mailovú adresu, ktorá bude zobrazovaná pri tvojom nicku v zozname /gs uni a /gs email.
   • Príklad: /gs uset email XXX@Ogame.org


Príkazy pre administrátorov

Tieto príkazy môžu používať len administrátori hry, bežní členovia hry k nim nemajú dostatočné práva.


 • adduni <hra> <server> <url>
  • Pridáva server k určenej hre v službe GameServ. Url určená na konci príkazu bude zobrazená v /gs hra url (napríklad /gs url ogame.org).
  • URL je potrebné uvádzať bez úvodnej html:// a tiež bez lomítka na konci!
  • V prípade, že nechceš určiť url serveru, použi namiesto odkazu hviezdičku (*).
  • Príklad: /gs adduni ogame.org 1 uni1.ogame.org
  • V rôznych hrách sa stretneš s rôznymi pomenovaniami serverov, ako napríklad okres, vesmír, svet a podobne. Niekto vytvára aj "servery" ako board, game, team, admin a podobne pre lepší prehľad členov tímu. Názov serveru nie je systémom limitovaný, preto mu môžeš dať akýkoľvek názov.


 • deluni <hra> <server>
  • Zmaže určený server v službe GameServ.
  • Príklad: /gs deluni ogame.org 1


 • addgo <hra> <server> <nick|*účet>
  • Pridá GameOperátora do služby GameServ pre určený server.
  • Ak je nastavený GOLevel a UNICHANNELMASK, budú tiež automaticky pridané práva v miestnosti serveru (ak táto miestnosť existuje).
  • Príklad: /gs addgo ogame.org 1 XXX


 • delgo <hra> <server> <nick|*účet>
  • Zmaže GameOperátora zo služby GameServ pre určený server.
  • V prípade, že v miestnosti serveru má človek rovnaké práva, aké sú uvedené v nastaveniach GOLevel a UNICHANNELMASK, budú mu tiež automaticky odobraté.
  • Príklad: /gs delgo ogame.org 1 XXX


 • addsgo <hra> <server> <nick|*účet>
  • Pridá SuperGameOperátora do služby GameServ pre určený server.
  • Ak je nastavený SGOLevel a UNICHANNELMASK, budú tiež automaticky pridané práva v miestnosti serveru (ak táto miestnosť existuje).
  • Príklad: /gs addsgo ogame.org 1 XXX


 • delsgo <hra> <server> <nick|*účet>
  • Zmaže SuperGameOperátora zo služby GameServ pre určený server.
  • V prípade, že v miestnosti serveru má človek rovnaké práva, aké sú uvedené v nastaveniach SGOLevel a UNICHANNELMASK, budú mu tiež automaticky odobraté.
  • Príklad: /gs delsgo ogame.org 1 XXX


 • deleteaccess <hra> <nick|*účet>
  • Zmaže všetky práva človeka v danej hre.
  • Príklad: /gs deleteaccess ogame.org XXX


 • seturl <hra> <server> <url>
  • Nastaví novú URL k určenému vesmíru (Použi hviezdičku (*) pre zmazanie URL).
  • URL je potrebné uvádzať bez úvodnej html:// a tiež bez lomítka na konci!
  • Príklad: /gs seturl ogame.org 1 uni1.ogame.org
 • set <hra> [<nastavenie>] [<hodnota>]
  • Zobrazí možné nastavenia serveru. Ako admin máš práva meniť nasledujúce parametre:
  • goname
   • Označuje titul, ktorým sú GO hry nazývaní. Napríklad GameOperátor, GameMaster a podobne. V tomto príkaze meníš ich titul v službe GameServ a toto nastavenie má vplyv na zobrazenie titulu GOs v príkazoch uni a check.
   • Defaultne je tu nastavený titul GameOperator.
  • sgoname
   • Označuje titul, ktorým sú SGO hry nazývaní. Napríklad SuperGameOperátor, SuperGameMaster a podobne. V tomto príkaze meníš ich titul v službe GameServ a toto nastavenie má vplyv na zobrazenie titulu SGOs v príkazoch uni a check.
   • Defaultne je tu nastavený titul SuperGameOperator.
  • uniname
   • Tak ako tituly členov tímu, tak sa môže meniť označenie serveru podľa hry. Ak tvoja hra namiesto serveru používa iné pomenovanie, môžeš jeho názov zmeniť práve týmto príkazom. Táto zmena sa následne prejaví v príkazoch uni a check.
  • golevel
   • Upresňuje práva, ktoré GOs dostávajú v miestnosti serveru.
  • sgolevel
   • Upresňuje práva, ktoré SGOs dostávajú v miestnosti serveru.
  • UniChannelMask
   • Nastavuje masku, ktorá je zhodná s názvami miestností tvojich serverov. Toto nastavenie môže zmeniť len IRC Operátor, preto je potrebné v prípade zmeny kontaktovať jedného z nich.
  • MainChannel
   • Nastaví hlavnú miestnosť hry. Defaultne je to miesntosť #hra.tld a zmeniť ju môže len IRC Opetátor.
  • URLSuffix
   • Tento reťazec je pridávaný do každej URL v príkazu /gs url.
  • enableTB
   • Povoľuje, prípadne znemožňuje použitie tzv. emergency banov. Ak sa chceš dozvedieť o tomto príkazu viac, pozri sa na vysvetlenie príkazu TB)
   • 1 znamená povolené, 0 zakázané
  • ShowEmail
   • Povoľuje, prípadne znemožňuje zobrazenie e-mailovej adresy v zoznamoch /gs uni.
   • 1 znamená povolené, 0 zakázané
  • CallSGO
   • Ak je táto možnosť povolená, pri použití príkazu call budú správy poslané aj SGO daného serveru.
   • 1 znamená povolené, 0 zakázané
  • ReplaceEMail
   • Hodnota uvedená v tejto voľbe nahradzuje e-mail členov tímu v príkaze uni.
   • Napríklad http://support.ogame.org.
   • Ak chceš umožniť zobrazenie e-mailových adries, nechaj túto voľbu prázdnu použitím hviezdičky (*).


 • TBHistory <hra>
  • Zobrazí posledné použitia príkazu TB pre určenú hru.
  • Príklad: /gs tbhistory ogame.org