OGN ZNC/sk

From OnlineGamesNetWiki
Jump to: navigation, search

Táto strana bola vytvorená pre poskytnutie základných informácií o službe bouncer -presnejšie ZNC, ktorá je tiež poskytovaná sietou OnlineGamesNet pre každého člena tímu hry (okrem trialov) poskytovanej firmou GameForge. Tento návod môže byť tiež použitý u iných poskytovateľoch, no nebude sa zhodovať v každom bode.

Čo je to ZNC?

ZNC je moderný bouncer. Zostáva pripojený i potom, čo sa klient odpojí. Vďaka tomu môžeš využívať viacero funkcií, ktoré by inak bez tvojej prítomnosti nefungovali. Tiež ponúka mnoho nastavení, ktoré umožňujú záznam PM, rozhovoru v miestnostiach a veľa iných funkcií.

Žiadosť o ZNC a podpora

Ak si admin v niektorej GameForge komunite a máš záujem o naše ZNC, môžeš oň požiadať cez Request tool, alebo cez IRC v miestnosti #OGN-BNC kde budeš musieť otvoriť ticket cez príkaz /obs <tvoj problém> Odporúčame ti používať program mIRC. Pre všeobecné otázky sa najprv spýtaj v miestnosti #OGN-BNC, a až v prípade, že ti nikto neodpovie, otvor ticket.

ZNC príkazy

Nie všetky príkazy sú uvedené!

ZNC Webinterface

Na tejto stránke nájdeš tzv. webinterface pre každý server našich ZNC. Pozri sa do nastavenia irc klientu, aby si zistil, ktorý server momentálne používaš:

Server Port SSL Port Webinterface
1 33333 43333 http://bouncer.onlinegamesnet.net:33333/
2 33334 43334 http://bouncer.onlinegamesnet.net:33334/
3 33335 43335 http://bouncer.onlinegamesnet.net:33335/
4 - - Due to technical reasons skipped
5 33337 43337 http://bouncer.onlinegamesnet.net:33337/
6 33338 43338 http://bouncer.onlinegamesnet.net:33338/

Základné moduly a dostupné nastavenia

 • status
  • Tu môžeš nastaviť niektoré základné možnosti cez *status, a tiež zistiť niektoré informácie. Všetky "/msg *status" príkazy môžu byť použité i formou kratšieho príkazu "/znc", ak používaš mIRC alebo XChat.
   • /msg *status Help - Vypíše všetky dostupné príkazy pre *status, i keď nie všetky budeš môcť použiť z dôvodu nedostatočných práv.
   • /msg *status Version - Vypíše aktuálnu verziu ZNC.
   • /msg *status ListChans - Zoznam miestností, v ktorých sa aktuálne nachádzaš.
   • /msg *status ListNicks <#chan> - Zoznam každej prezývky v uvedenej miestnosti.
   • /msg *status ListClients - Zoznam všetkých klientov pripojených k tvojmu ZNC účtu.
   • /msg *status ListServers - Zoznam všetkých serverov nastavených v tvojom ZNC účte.
   • /msg *status Detach <#chan> - Tzv. "detach" miestnosti (Stále budeš v miestnosti, ale len z pohľadu ZNC, z tvojho pohľadu to bude vyzerať, ako by si miestnosť opustil. V mIRC alebo XChat tiež môžeš použiť kratší príkaz /detach #chan. "Detach" zrušíš znovupripojením sa do miestnosti, a to príkazom /join #chan. Tiež venuj pozornosť autoattach modulu!
   • /msg *status Topics - Zobrazí témy (topic) každej miestnosti, v ktorej sa nachádzaš.
   • /msg *status PlayBuffer <#chan> - Prehrá buffer (log) pre uvedenú miestnosť.
   • /msg *status ClearBuffer <#chan> - Zmaže buffer pre uvedenú miestnosť.
   • /msg *status ClearAllChannelBuffers - Zmaže buffer pre každú miestnosť.
   • /msg *status SetBuffer <#chan> [linecount] - Nastaví buffer pre uvedenú miestnosť. To znamená, koľko riadkov bude v logoch zaznamenaných a zobrazených, až sa pripojíš. Hodnota [linecount] je toto číslo, a môže byť nastavené od hodnoty 0 do 2000 (počet riadkov). Bez tejto hodnoty bude zobrazená aktuálne nastavená hodnota pre danú miestnosť. V názvoch miestností môžete tiež použiť premennú *, takže napríklad príkazom /msg *status SetBuffer *-team 500 nastavíte buffer pre každú tímovú miestnosť, v ktorej ste, na 500. Takisto ak chcete zmeniť buffer každej miestnosti, v ktorej ste, na 2000, použijete príkaz /msg *status setbuffer * 2000.
   • /msg *status Jump - Odpojenie a pripojenie k IRC.
   • /msg *status Disconnect - Odpojenie od IRC.
   • /msg *status Connect - Pripojenie k IRC.
   • /msg *status Uptime - Zobrazí, ako dlho je ZNC spustené.
   • /msg *status ShowMOTD - Zobrazí tzv. dennú správu ZNC.
 • Usermod
  • Tu si môžeš nasstaviť mód dovolenky, realname a LoC údaje
   • /msg *usermod set realname <tvoja realname> - Zmení tvoju realname
   • /msg *usermod set vacation on/off - Zapne(on) alebo vypne(off) mód dovolenky - zapni tento mód, ak vieš, že sa nepripojíš k tvojmi ZNC viac ako 2/3 týždne. Predídeš takto jeho zmazaniu z dôvodu neaktivity (neaktívne ZNC sa mažú po mesiaci nečinnosti).
   • /msg *usermod set loc <AuthÚčet>:<AuthHeslo> - Nastaví LoC údaje, ktoré ti umožnia získať špeciálne práva, ako možnosť pripojiť sa do viac ako 20 miestností a pod.

Príklad: /msg *usermod set loc honza:tajné_heslo

 • simple_away
  • Automaticky nastaví tvoj /away status, keď sa odpojíš od ZNC.
   • /msg *simple_away help - Zoznam príkazov modulu simple_away s ich popisom.
   • /msg *simple_away Reason [<text>] - Nastaví /away správu. Bez zadaného textu sa zobrazí aktuálna /away správa.
   • /msg *simple_away Timer - Zobrazí čas, po ktorom sa zapne /away správa po odpojení od ZNC.
   • /msg *simple_away SetTimer - Nastaví čas, po ktorom sa zapne /away správa po odpojení od ZNC (v sekundách).
   • /msg *simple_away DisableTimer - Vypne čakaciu dobu pre zapnutie /away správy.
 • perform
  • Vykonávanie príkazov po pripojení.
   • /msg *perform help - Zoznam všetkých príkazov
   • /msg *perform add <command> - Pridá príkaz. Tiež môžeš použiť%nick% pre tvoj aktuálny nick. Toto môžeš využiť pri nastavení módoch používateľa, napríklad: /msg *perform add mode %nick% +ixnIt.
   • /msg *perform list - Zoznam aktuálne nastavených príkazov
   • /msg *perform del <nr> - Zmaže určená príkaz - číslo (nr) príkazu zistíš cez /msg *perform list.
   • /msg *perform execute - Vykoná všetky nastavené príkazy.
   • /msg *perform swap <nr> <nr> - Zmení poradie dvoch určených príkazov.
 • autocycle
  • Opustenie a príchod do miestnosti, ak si zostal jediný a nemáš op(@).
   • Defaultne je táto funkcia nastavená pre každú miestnosť, ale môžeš použiť /msg *autocycle del * a následne /msg *autocycle add #chan pre pridanie len niektorých miestností.
 • buffextras
  • Pridá akcie, ako zmeny nickov, join a part, zmeny topicu a iné do bufferu.
   • Tento modul nemá žiadne možnosti nastavenia. Môže byť deaktivovaný BNC tímom.
 • kickrejoin
  • Funkcia znovapripojenia do miestnosti po vykopnutí.
   • /msg *kickrejoin setdelay <sekunda> - Nastaví interval zdržania do ďalšieho pokusu po pripojení.
   • /msg *kickrejoin showdelay - Zobrazí aktuálny interval.

Ďalšie dostupné moduly

Tieto moduly defaultne nie sú aktivované. O ich aktivovanie môžeš požiadať OGN BNC tím, ak o ne máš záujem. Pomocníka modulu môžeš zobraziť príkazom /msg *modul help (samozrejme ak je aktivovaný).

 • autoattach
  • Tento modul pozoruje tvoje miestnosti, ktoré si nastavil do módu detach, a v prípade aktivity ťa do nich znova pripojí. Viac informácií získaš v popise modulu *status, presnejšie pri príkazu /msg *status Detach <#chan>
   • /msg *autoattach Add - Pridá miestnosť. Použí !#chan pre negáciu a * ako premennú.
   • /msg *autoattach Del - Odstráni hodnotu. Pri tomto príkaze musíš uviesť presný názov miestnosti.
   • /msg *autoattach List - Zoznam nastavených miestností.
 • autoop
  • Tento modul slúži na automatické opovanie ľudí v miestnosti podla zoznamu, ktorý sám vytvoríš. Pre zvýšenie bezpečnosti tento modul používa CRAM-MD5. Takáto možnosť je však možná len vtedy, ak obidve strany používajú ZNC a vyžaduje určité znalosti pre nastavenia. Preto bude v nasledujúcich bodoch popísaná len tá jednoduchšia možnosť. I tá je však bezpečná v prípade, ak ako hostmasku použiješ tzv. fakehost.
   • /msg *autoop AddUser <nick> <hostmask> __NOKEY__ [channels] - Pridá používateľa do zoznamu. Hostmaska má nasledujúci tvar: nick!ident@host - kde samozrejme môžeš použiť premennú *. Napríklad ak chceš opnút používateľa s authserv účtom "xxx", v tom prípade bude hostmaska vyzerať nasledujúco: *!*@xxx.user.OnlineGamesNet (pre účet xxx s akýmkoľvek nickom a identom). Ako miestnosti uvádzaj tie, kde chceš, aby daný človek dostal operátorské práva . __NOKEY__ by mala zostať v tejto forme, a to s velkými písmenami a s dvoma podtržítkami na oboch stranách.
   • /msg *autoop List - Zoznam pridaných používateľov s miestnosťami.
   • /msg *autoop DelUser <user> - Zmaže používateľa zo zoznamu.
   • /msg *autoop AddChans <user> <channel> [channel] - Pridá miesntosť pre existujúceho používateľa.
   • /msg *autoop DelChans <user> <channel> [channel] - Zmaže miestnosť pre existujúceho používateľa.
 • autoreply
  • Tento modul automaticky odpovie na súkromné správy (query) v prípade, že nie si pripojený k ZNC.
   • /msg *autoreply Set <odpoveď> - Nastaví novú odpoveď
   • /msg *autoreply Show - Zobrazí aktuálnu odpoveď
 • autovoice
  • Tento modul slúži na automatické udeľovanie hlasu (voice) pre určených používateľov.
   • /msg *autovoice AddUser <user> <hostmask> __NOKEY__ [channels] - Pridá používateľa do zoznamu. Hostmaska má nasledujúci tvar: nick!ident@host - kde samozrejme môžeš použiť premennú *. Napríklad ak chceš udeliť voice pre používateľa s authserv účtom "xxx", v tom prípade bude hostmaska vyzerať nasledujúco: *!*@xxx.user.OnlineGamesNet (pre účet xxx s akýmkoľvek nickom a identom). Ako miestnosti uvádzaj tie, kde chceš, aby daný človek dostal voice. I v prípade miestností môžeš použiť premennú *. Napríklad: /msg *autovoice AddUser * * #channel - Každý v #channel dostane voice.
   • /msg *autovoice List - Zoznam pridaných používateľov s miestnosťami.
   • /msg *autovoice DelUser <user> - Zmaže používateľa zo zoznamu.
   • /msg *autovoice AddChans <user> <channel> [channel] - Pridá miesntosť pre existujúceho používateľa.
   • /msg *autovoice DelChans <user> <channel> [channel] - Zmaže miestnosť pre existujúceho používateľa.
 • block_motd
  • Blokuje MOTD IRC sieťe, teda pri pripojení nebude poslaná tvojmu klientu. Nemá ďalšie možnosti nastavenia.
 • charset
  • Normalizuje (tj. konvertuje) kódovanie znakov. Nemá ďalšie možnosti nastavenia, Ďalšie možnosti môžu byť zmenené len OGN BNC Tímom
 • Clearbufferonmsg
  • Tento modul sa snaží preklenúť priepasť prehrávaním starého bufferu, ak máš KeepBuffer=true; a chýbajúce správy v prípade, že si si ich nestihol prečítať, no tvoj klient sa náhle ukončil v prípade nastavenia KeepBuffer=false.
  • Používa sa so zapnutou voľbou KeepBuffer. Tento modul maže starý buffer až vtedy, ak detekuje akciu vykonanú používateľom (správu). Nemá ďalšie možnosti nastavenia.
 • clientnotify
  • Oznamuje nové prichádzajúce pripojenia k tvojmu ZNC účtu. Nemá ďalšie možnosti nastavenia.
 • crypt
  • Tento modul bol navrhnutý, aby bol kompatibilný s mircryptionovým CBC módom. Deˇšifruje správy v miestnostiach a v správach.
   • /msg *crypt SetKey <#chan|Nick> <Key> - Nastavuje šifrovací klúč. Od tejto chvíle budú všetky správy do určenej miestnosti/správy poslané šifrovane. Prijímané správy budú automaticky dešifrované.
   • /msg *crypt DelKey <#chan|Nick> - Zmaže existujúci klúč.
   • /msg *crypt ListKeys - Zoznam klúčov.
 • ctcpflood
  • Tento modul sa pokúša zabrániť ctcp floodu. Nemá ďalšie možnosti nastavenia.
 • disconkick
  • Tento modul vykopne klienta z každej miestnosti v prípade, že sa ZNC odpojilo od serveru. Nemá ďalšie možnosti nastavenia.
 • fakeonline
  • Tento modul imituje online status ZNC-*používateľa, takže pri ISON a WHOIS príkazoch pre *status sa bude zdať, že používateľ je online. Nemá ďalšie možnosti nastavenia.
 • flooddetach
  • Tento modul ťa dočasne odpojí z miestnosti, ktorá je pod flood útokom. Nemá ďalšie možnosti nastavenia.
 • keepnick
  • Tento modul sa pokúša získať tvoj primárny nick. Teoreticky by mal fungovať hneď po aktivácií modulu, v opačnom prípade môžeš túto činnosť manuálne zapnúť/vypnúť.
   • /msg *keepnick enable - Modul sa pokúsi získať späť tvoj primárny nick.
   • /msg *keepnick disable - Modul prestane v získavaní tvojho nicku.
   • /msg *keepnick state - Zobrazí status modulu.
 • notes
  • Tento modul ukladá a zobrazuje krátke poznámky. Poznámky sa zobrazia pri každom pripojení k ZNC. Taktiež sa môžu prezerať cez webinterface.
   • /msg *notes Add <ID> <Poznámka> - Pridá novú poznámku.
   • /msg *notes Del <ID> - Zmaže poznámku s uvedenou ID.
   • /msg *notes Mod <ID> <Poznámka> - Upraví existujúcu poznámku.
 • raw
  • Keď je tento modul aktívny, v okne *raw bude zobrazené všetko, čo sa na irc deje. Napríklad:
<*raw> IRC -> [:flederohr!chatzilla@moz-1611319.dip0.t-ipconnect.de JOIN :#firefox]
<*raw> IRC -> [:firebot!firebot@moz-8BCFA482.carolina.res.rr.com PRIVMSG #firefox :welcome!]
<*raw> IRC -> [:Beebs!chatzilla@moz-8A98A72C.dsl.vic.optusnet.com.au PART #firefox :]
<*raw> YOU -> [privmsg #firefox :hm]
<*raw> IRC -> [:YaH!chatzilla@CBBA83DF.DB9F27F7.34E5CF41.IP QUIT :Ping timeout]
  • Nemá ďalšie možnosti nastavenia.
 • route_replies
  • Keď je k ZNC pripojených naraz viac používateľov, v status okne sa môže zobraziť veľké množstvo zbytočných informácií, ako napríklad ping-pong akcie, alebo odpovede na /who a podobne. Tento modul tomuto zabraňuje, a tieto správy posiela len tomu, kto si ich vyžiada.
   • /msg *route_replies silent [yes/no] - Zapne/vypne posielanie týchto správ.
   • /msg *route_replies silent - Overí, či ej posielanie správ zapnuté alebo vypnuté.
 • savebuff
  • Tento modul ukladá buffer na disk serveru v šifrovanej podobe, a teda môžu "prežiť" reštart alebo reboot serveru. Nemá ďalšie možnosti nastavenia.
 • schat
  • Tento modul umožnuje používať zabezpečený DCC rozhovor (chat) s človekom, ktorý tiež používa tento modul.
  • Akonáhle je rozhovor 'začatý', s druhou stranou komunikuješ zabezpečene, kým jeho nick bude vyzerať takto: snick.
   • /msg *schat chat <nick> - Vyžiada zabezpečený rozhovor s druhou stranou. Tento človek musí mať tiež aktívny modul *schat. /schat nick je kratšia verzia tohto príkazu.
   • /msg *schat list - Zoznam všetkých zabezpečených rozhovorov.
   • /msg *schat close <nick> - Zatvorí rozhovor.
   • /msg *schat timers - Show related timers.
 • stickychan
  • Jednoducho povedané, tento modul ti zabráni opustiť miestnosť (tzv. pripnutie miestnosti). V prípade, že sa náhodou preklikneš v kliente a klineš na /part, tento modul zabezpečí, aby príkaz nebol poslaný serveru. Ak budeš odpojený IRC Operátorom cez príkaz svspart alebo vykopnutý, tento modul ťa automaticky pripojí späť.
  • Okrem príkazov môžeš meniť nastavenia tiež cez webinterface.
   • /msg *stickychan stick #chan <heslo> - "Pripne" miestnosť (použitie hesla je potrebné len v prípade, ak je miestnosť chránená heslom).
   • /msg *stickychan unstick #chan - "Odopne" miestnosť.
 • watch
  • Tento modul ti umožňuje sledovať aktivitu iného človeka a/alebo určitý text a zobrazovať výsledok v tebou určenom query okne. Toto môže byť napríklad užitočné, ak chceš sledovať a zobraziť si v zlvášť okne všetko, čo obsahuje tvoj nick.
   • /msg *watch Add <HostMask> [cieľ] [vzor] - Používa sa na pridávanie novej voľby. HostMask je hostmaska sledovanej osoby (je možné použiť premennú *), cieľ ke okno, kde sa nájdené zhody zobrazia, a vzor je text, ktorý sa má sledovať (je možné použiť premennú *). Napríklad ak ako vzor použiješ *%nick%*, v novom okne sa zobrazia všetky riadky, obsahujúce tvoj nick.
   • /msg *watch SetSources <Id> - Nastaví zdroj miestností, o ktoré sa zaujímaš. Je možné použiť premenné.
   • /msg *watch List - Zoznam nastavených položiek.
   • /msg *watch Del <Id> - Zmaže položku s určeným ID.
   • /msg *watch Clear <Id> - Zmaže všetky položky.
   • /msg *watch Disable <Id | *> - Vypne (ale nezmaže) určenú položku.
   • /msg *watch Enable <Id | *> - Zapne vypnutú položku.
   • /msg *watch Buffer [Count] - Zobrazí/nastavuje množstvo riadkov.
   • /msg *watch Dump - Vypíše zoznam položiek pre neskoršie použitie.